Bejenia – fenomen de migrație internă, românească


Prof. Pădureanu Elena Sanda

    Asezarea geografică a Romaniei a avut drept urmare o necontenită mișcare omenească pe teritoriul ei. Invaziile popoarelor migratoare, colonizarile făcute prin aducerea sașilor, ori infiltrările lente soldate cu pătrunderea rutenilor, evreilor și a altor etnii, și de ce nu,  și a mișcărilor mai vii de-a lungul văilor largi, ale ungurilor și a secuilor, este o dovada a mișcărilor continue ale oamenilor pe un teritoriu în care se afla o populație băștinașă, legată de acest pământ, care și l-a apărat, chiar cu prețul vieții, pentru a nu fi înstrăinat. In fața năvălirilor tătare, turcești, populația își ia lumea în cap. Așa a fost pe vremea invaziei lui Soliman împotriva lui Petru Rareș. In veacul al XVII-lea populația Moldovei din această pricină era mai mică decât pe vremea lui Ștefan cel Mare. Din Moldova de Jos, la sfârșitul veacului al XVIII-lea, bejenarii ajung în Bucovina, sporită ca populație cu vreo 6.000 de familii. Cele mai numeroase mișcări pe intindere mare, au avut loc în perioada secolelor al XVI-lea până în al XVIII-lea, perioadă zbuciumată din istoria neamului. Variatia curbei anuale a emigrărilor este în raport cu starea economică de pe urma recoltelor bune sau rele, sau de pe urma stărilor politice ale vremii.
       Bejenia se produce intens în epoca despotismului luminat, în care principele este privit ca un prieten vorbind altor prieteni. Reprezentanții partidei filozofice ce promovează despotismul luminat sunt de acord să nu pună în discuție sistemul social al ierarhiilor din societatea ordinelor, altfel decât pe calea ocolită a argumentației fiziocratice. El – despotismul luminat - determină implicit înlocuirea sistemului de valori al ordinii vechi, bazat pe avalanșa de favoruri și onoruri, cu cel al utilității și al producției de averi în cetatea viitorului. Bejenia se dezvoltă într-o Transilvanie în care nobilimea - unguri, sași, secui – își negociase și asigurase un anumit statut cu stăpânirea austriacă în 1711, la sfârșitul războiului curuților, iar românii, majoritari demografic, deveniseră o comunitate cu statut tolerat, în cazul în care nu accepta și nu aplica întreg complexul legislativ impus de autoritatea austriacă.
  Reformismul monarhic austriac face să se accentueze conflictul dintre două lumi coexistente în Transilvania: lumea rurală, străveche, pre-maghiară, a Valahilor (românilor), care se conduceau după Jus Valachicun și ritus Valachiae și cealaltă promovată de maghiari, sași secui, cărora li se adaugă autoritatea habsburgică, orientată spre Occidentul germano-latin. În Transilvania s-a produs în secolul al XVIII-lea un șoc de civilizații între arhaismul, tradiționalismul, conservatorismul lumii rurale – dominant românească - conectată la bizantinism și prin acesta, la lumea Orientală, și pe de altă parte lumea Occidentală, romano-catolică, în acel moment inovatoare, deschisă înnoirilor de tip modern. În acest moment Carpații se impun ca graniță riguros marcată de Imperiul Austriac.  Este un șoc între civilizația tradițională carpato-danubiano-pontică, românească,  manifestată intens în Transilvania și noua stăpânire venită pentru a se consolida cu caracteristicile sale din centrul și vestul Europei.
   Bejenia pentru secolul al XVIII-lea este un fenomen legat de consolidarea autorității austriece în Transilvania, la mijlocul acestui veac, perioadă în care, comunitatea sașilor din Ardeal (fără a se confunda cu aceasta) se apropie de autoritatea habsburgică, sporindu-și avantajele economico-social-politice și cultural-religioase. Este perioada în care șvabii și landlerii așezați de Imperiul Austriac în Banat și Transilvania actionează pentru aplicarea principiilor liberale și fiziocratice, mercantile în spațiul unde, odată ajunși, beneficiau de privilegii susținute de legislația imperială, spre deosebire de românii ortodocși sau greco-catolici, care erau marginalizați și tolerați.
  In cursul stăpânirii austriece (1699-1867), mulţi dintre locuitorii români ai ţinutulul nord-estic ardelean, când în cete mai mari ori mai mici, când singuratici, părăsindu-şi vatra strămoşească, apucau calea pribegiei spre Bucovina, Moldova, spre Oltenia și Muntenia, spre Ungaria, chiar – în aria străveche de dezvoltare organică a comunității carpato-danubiano-pontice. Motivele expatrierii erau diferite: sărăcia, lipsa de pământ roditor, scumpetea şi foametea, asupriri şi persecuţii, nu mai puteau suporta birurile şi robotele grele iobăgeşti. Cei bejeniți se plângeau împotriva domnilor lor (împotriva nobililor – grofi și nemeși) care îi încărcau cu prea grele robote şi împotriva funcţionarilor administrației locale,  județene și imperiale care nu-i tratau cu dreptate. Exista și teama celor ce nu își plăteau dările sau a celor ce se dovedeau a fi fugari, de a nu fi ridicați de milițiile imperiale și supuși pedepselor specifice epocii. Existau și certuri religioase care îi îndemnau să plece. Imperiul îi forța pe români să accepte cultul greco-catolic și să părăsească religia ortodoxă. Exista şi frica de cătănie (de serviciu militar în armata austriacă, mai târziu în cea austro-ungară). Luați în cătănie – înrolați în armata austriacă sau mai târziu austro-ungară  –  ca și cătane (soldați) împărătești de rând, suportau numeroase umiliri în programul de pregătire, serviciul militar îl executau (până la crearea regimentelor grănicerești) într-o altă provincie imperială decât cea în care fuseseră recrutați, iar în contextul unor confruntări militare erau trimiși să lupte pentru o cauză care era a imperiului și nu a națiunii române asuprite. În zonele militarizate, regimul era mai aspru pentru populația civilă. Acolo unde românii au devenit cătane împărătești, rigorile habsburgice au distrus în bună parte tradițiile de organizare ale  comunității românești.
  Cu toate că mari pedepse îi  ameninţau pe fugari, românii bejeniți totuşi aflau poteci ascunse prin munţii păziţi de cordonul plăieşilor şi miliţienilor, apoi de cătanele împărătești, poteci pe care treceau la fraţii lor de peste munți, formând acolo noi aşezări ori se așezau în satele existente. Metaforic aceste poteci au ajuns să fie numite vama cucului.
   Bejenăritul a luat  proporţii  întinse pe la mijlocul secolului al  XVIII-lea, și mai ales în timpul împărătesei Maria Terezia (1740-1780). A luat proporții proporţii mai întinse o dată cu dezvoltarea conflictelor între sași și români și cu sporirea militarizării în zonă. În Ardeal a avut momentul culminant undeva între 1735-1765, dar a continuat și s-a manifestat în timpul lui Iosif al II-lea (1780-1790), și chiar mai târziu.
  Perceperea severă a contribuțiilor fixate de către nobili (pe măsură ce spiritul fiziocratic se amplifica în rândul nobilimii ardelene) și de către statul austriac, fără amendamente în cazul de sărăcie, lipsă de pământ roditor, scumpete şi foamete, a stimulat fuga, plecarea în pribegie. Sate întregi au rămas goale. Familii întregi au preferat să locuiască  prin munţi pe pământ arid, unde trebuiau să-şi cumpere cerealele necesare și să nu aivă nici vite şi nici alte mijloace de a-şi câştiga bani. În situații de acest fel, sarcinile colective ale așezării către puterea imperială nu puteau fi îndeplinite de cei rămași, și aceia puși pe plecare în bejenie.
   Curtea de la Viena și guberniul de la Sibiu aveau astfel o problemă serioasă legată de acest fenomen de bejenie în mod deosebit în zona istoricului district năsăudean şi pe al celui bistriţan, în zona Mărginimii Sibiului – în spațiul mai vechiului Ducat al Amlașului - în Țara Hațegului, și chiar și în Banat – în toate zonele de margine ale Ardealului, în care românii au reușit să își perpetueze o mai largă autonomie în raport cu autoritățile statale transilvane, chiar și în perioada Principatului autonom aflat sub suzeranitate otomană (1541-1699).
  Pe teritorul istoricului district năsăudean şi pe al celui bistriţan printr-o tradiție politico-juridică ce venea din secolul al XIII-lea (de la colonizarea sașilor în Ardeal), sașii în aceste două districte erau o etnie minoritară cu mari avantaje politico-juridice, economice, erau comunitatea dominantă în spațiul  centrelor urbane ale Bistriței, Năsăudului și al unor sate din preajmă. Districtul Bistriței (în germană Bistritzer Distrikt, în maghiară Beszterce vidék) a căpătat în 1366 privilegii similare cu cele acordate celor Șapte scaune sǎsești prin Diploma andreană (1224). Ulterior, Districtul Bistriței a fost înglobat în Universitatea Săsească (Siebenburgische Universitat) formată de cele șapte scaune săsești, cu sediul la Sibiu.

    Năsăudul se gaseste în partea de nord-est a Transilvaniei, în regiunea geografică denumită, după vechile sale centre istorice, Valea Rodnei sau Țara Năsăudului. Ținutul era cunoscut, în cele mai vechi documente, sub numele de Districtus Rodnensis sau Vallis Rodnensis pentru că, în vremea atestării lui în acele documente, localitatea Rodna era vestită prin minele ei de aur si de argint, prin starea economică destul de prosperă a locuitorilor de acolo. Pe lângă rolul minier, districtul Năsăudului sau Rodnei a avut și rol vamal important, fiind astfel o sursă de venituri deosebite. Unirea dintre districtele Rodna și Bistrița a dus la extinderea jurisdicției sașilor bistrițeni, și astfel, a Universității Săsești. Orașul Bistrița a devenit sediul ambelor districte și judele și magistrul de aici a căpătat dreptul de a numi judele din Rodna, dreptul de a exercita autoritatea juridică, fiscală și administrativă în întreg spațiul ambelor districte. Bistrița îndeplinea rolul de intermediar între puterea centrală și alte autorități imperiale pe de o parte și districtul Rodnei sau districtul Năsăudean. Rodna, cu districtul aparținător au rămas subordonate Bistriței până la crearea districtului militarizat de către habsburgi, cu sediul la Năsăud.
   După stabilirea definitivă a reședinței arhidiaconatului (protopopiatului) greco-catolic, apoi a comandamentului regimentului român (valah)-grăniceresc, dar și ca urmare a înființării de școli, Năsăudul a devenit atât centrul cultural-religios, cât și centrul administrativ și militar al ținutului, acordându-i-se rangul de oraș. De aceea, cu timpul, vechile denumiri au dispărut, rămânând cunoscută ca ultima numire istorică pentru acest ținut cea de Districtul Năsăudului (numit Districtul grăniceresc militar).
   Conducerea  administrativă revenea elementelor etnice germane sau maghiare. Mediul rural era dominant românesc țărani liberi sau cu sarcini specifice țăranilor legați de glie, prin Tripartutum-ul lui Werboczi (1517) și prin privilegiile nobiliare recunoscute de Imperiul Austriac.     
     Bejenia din această zonă mai întâi s-a făcut către zona de munte pe pământ arid, nelocuit anterior. Altă direcție de bejenie au fost comitatele învecinate. Unii s-au bejenit în Munții Maramureșului. Alții, sporadic au plecat spre Someș sau chiar și în Ungaria. Cei mai mulți treceau munții în Moldova, unde, fie se așezau pe pământurile mănăstirești, cu statut variabil, fie pe pământurile boierești sau domnești, mai aproae de munți, sau dincolo de Prut.
   Bejenarii din ţinutul someşan şi din cel bistriţan dar și de prin comitatele învecinate - comitatele Dobâca şi Cluj - cu preferinţă se întruneau intr-un loc mai sigur de plecare – în Pădurile Cepanului -  de unde apucau apoi drumul spre Moldova.  Bejeniții porneau de obicei la drum numai după ce erau bine organizaţi, echipaţi şi înarmaţi, având un conducător de grup care știa traseul și îi îndruma cum să evite căile bătute de plăieși sau de cătanele împărătești. Primarii satelor deseori au devenit călăuzele unor asemenea pribegi. Grupurile puteau atinge câteva sute de oameni, bărbați, femei, copii. Acestea puteau fi pregătite chiar și să riposteze cătanelor, având puști și praf de pușcă, gloanțele necesare. Cei ce nu aveau arme de foc aveau  lănci, coase şi furci de fier; chiar şi femeile aveau arme. Cei ce aveau puști se constituiau în avangarda și ariergarda grupului. Aprovizionarea cu arme se făcea adeseori prin deposedarea de armament a plăieșilor, milițiilor, cătanelor izolate, pe seama nobililor a căror gospodării nu erau bine păzite. Unele grupuri plecate în bejenie au ajuns la 700-800 de oameni. Demonstrau astfel disperarea cu care doreau să părăsească Ardealul marcat de autoritatea imperială. Aceștia cel mai adesea încercau să plece cu vite și cu cai cu tot.
   Cei care ajungeau în Moldova, cel mai adesea erau orientați cu acordul Domniei, care monitoriza problema bejeniților, dincolo de Prut, unde deseori primeau și sprijin pentru a se așeza - bani şi alimente. Bejeniții ajunși la est de Carpați primeau și înlesniri pe diferite durate de timp, dacă se așezau acolo  - timp de 10 ani unii bejenari au  fost scutiţi de orice contribuţii şi poveri, iar după trecerea acelui timp au avut de  plătit bir de cap 14 denari şi de fiecare vită câte 14 bani. Pentru a acoperi nevoia de forţă de muncă domnii Moldovei au dat, mai ales în secolul al XVIII-lea, numeroase hrisoave prin care se ofereau o serie de scutiri acelora care veneau să se aşeze acolo, în special dacă erau moldoveni plecaţi peste hotar. Abia în urma „hrisovului bejenarilor” dat de Constantin Racoviţă, în 1756, se observă o ameliorare a situaţiei şi apoi o creştere însemnată a numărului locuitorilor Moldovei. Potrivit acestui act domnesc bejenarii (oamenii veniţi de peste graniţă) aveau dreptul să se aşeze pe orice moşie „undi li va plăcea locul”, cu obligaţia de a plăti, după şase luni de la sosire, câte şase potronici de familie. În satele unde se strângeau mai mulţi puteau „să-şi aleagă pe unul dintre dânşii, care ar fi mai cu socoteală şi să se facă judecător între dânşii, să caute pricini ce vor avea mai mici, iar lucruri mai mari ce vor avea să li se caute judecată cu Divanul Domnesc”. În baza acestui hrisov se vor aşeza toţi bejenarii care vor veni în Moldova până la apariţia Regulamentului Organic.  Boierii, mănăstirile și chiar târgurile căpătau dreptul să facă slobozii pe pământurile părăsite, cu chemați de pe aiurea.
    In Moldova, bejenarii se bucurau de unele înlesniri chiar din prima zi a sosirii: timp de 6 luni putând să-și aleagă sălașul, după care participau la suportarea sarcinilor care erau mai reduse ca în Ardeal. De asemenea, erau foarte căutati fiind oameni muncitori si priceputi in ale gospodariei, deoarece boierii și mănăstirile trimeteau adesea agenți în Ardeal ca să-i îndemne spre emigrare, iar organele de graniță le înlesneau trecerea dintr-o parte în alta.
   Juzi, primari, dascăli și inclusiv ierarhi bisericești ortodocși și intelectuali români – corifei - s-au implicat în actele de bejenie spre Moldova, stimulându-le prin cuvânt, sprijinindu-le, organizându-le, participând efectiv la trecerea în Moldova și la organizarea așezării fugarilor acolo. Preoții, primarii, juzii români – valahi -  deseori s-au implicat într-un fel sau altul în desfășurarea acestui fenomen al bejeniei. Anton din Năsăud, arhidiacon (protopop) al districtului valah, a trecut cu bejeniții în Moldova și s-a întors înapoi, după ceva vreme, fără să fie foarte afectat la întoarcere – a dat socoteală ierarhilor bisericești, doar. Magistrul Bistriței îl considera un dușman al administrației și al sașilor și se temea de fuga corifeilor scelerați  – a intelectualilor români, a celor ce îi puteau îndruma pe valahi – cei care ar fi putut antrena în acest fenomen al pribegiei pe alte meleaguri și a unui foarte mare număr  de români și astfel, nu s-ar mai fi îndeplinit sarcinile iobăgești, veniturile nu s-ar mai fi putut colecta, în paguba țării și a serviciului înalt.
  Paza realizată de plăieși sau mai târziu de garnizoana militară din zonă la Pasul Rodna și Pasul Bârgăului trebuia să oprească ieșirea bejeniților din Ardeal, să-i întoarcă spre a fi supuși plății datoriilor și pedepsei ca fugari.  La trecerea în Moldova era păcălită vigilenţa plăieşilor, care străjuiau cărările de munte şi supravegherea soldaţilor (cătanelor) ce erau în pasul Rodnei. Deseori se făceau compromisuri, mici înțelegeri pe loc, în munte, pe plaiuri – acolo unde se întâlneau cu cei din pază - asfel încât bejeniții să poată trece fără vărsare de sânge. În Comitatul Solnoc, districtele Năsăud și Bistrița, au existat dezertări din cordoanele de pază. Unora li s-a  iertat delictul după ce au promis că nu vor mai dezerta.  Alții au fost pedepsiți cu moartea.
  Împărăteasa Maria Terezia (1740-1780), monarh luminat al imperiului habsburgic,   îngrijorată  de acest fenomen, a solicitat culegerea de informații, să se evidențieze cauzele emigrării. Guberniul de la Sibiu a creat o comisie de inchiziţie constatatoare în care a implicat nobilimea maghiară, conducătorii comunității săsești, gărzile militare, primarii și magistrații orașelor atinse de acest fenomen, reprezentanți ai districtelor și comitatelor direct afectate – Dăbâca, Solnoc, Bistrița dar și cele de la granița sudică, spre Țara Românească și în Banat. Împărăteasa solicita să se împiedece pe toate căile ca contribuabilii valahii să poată fugi din ţară.
   Magistratul din Bistrița – reprezentant al orașului și al comunității săsești de acolo – a acționat intens pentru a stopa fenomenul bejeniei prin măsuri represive și nu prin soluții care să atenueze fenomenul.  De la măsura de  a trimite oameni înarmați pentru a-i opri pe români să-și părăsească vetrele satelor; de la crearea de potere pentru a-i prinde pe datornici și a nu-i lăsa să se bejenească; de la solicitarea de ajutor județelor învecinate, comitatelor apropiate pentru a opri fenomenul; de la scrisori exagerate trimise Guberniului la Sibiu, pentru a-l sensibiliza și a primi sprijin militar sporit, pentru a solicita înăsprirea supravegherii fruntaşilor români ai districtului, magistratul a ajuns la măsuri cu rezultat economic direct. Sub grea amendă a interzis să se ducă şi să se văndă bejenarilor alimente şi arme, ori pentru vite cornute, ori să li se dea cai.  E semnificativ că spre a împiedeca bejeniile şi prin aceasta, «sărăcirea oraşului Bistrița«,  a existat  propunea ca Bistriţenii să liciteze averile fugarilor. De asemenea, în baza mai vechilor privilegii  săsești (1224, 1366), Valahii nu aveau  dreptul să posede nici o palmă de pământ în »fondul regesc« (teritoriu locuit de Saşi), aşa că, moşiile celor ce plecau, cu toate ale lor (mit Sack und Pack), puteaut fi dăruite orişicui de către magistrat. Totodată magistratul Bistriţiei a ordonat strict juzilor districtului românesc să anunţe imediat dacă vreun sătean  intenţiona să fugă în Moldova, şi că nimeni să nu cuteze a cumpăra moşii de la astfel de fugari, căci va pierde şi banii şi moşia, care va trece în proprietatea oraşului.
  S-a conturat astfel creșterea suprafețelor de teren intrate în stăpânirea Bistriței, a comunității săsești din zonă și reducerea comunității de români liberi din acest spațiu. S-a accentuat aservirea comunității românești și diminuarea ei.
   Autoritățile locale trebuiau să înștiințeze Guberniul de la Sibiu de situația din teren din 8 în 8 zile. Comandanții garnizoanelor militare dădeau  poruncă privitoare la fugari şi dezertori, cum să-i prindă pe câmp şi în păduri, promiţând  premii. Comunitatea sașilor  în districtele Năsăud și Bistrița a fost folosită pentru a-i opri pe cei e doreau să se bejenească, prin ordine scrise venite de la conducerea locală districtuală sau de la Guberniul de la Sibiu, speculându-se teama că satele acestora vor fi incendiate și distruse de fugari nedreptățiți de stăpânii nobili.
    Plăieşii, soldaţii cordonaşi plasaţi în munţi precum şi funcţionarii şi paznicii de la vămi şi carantine aveau multe necazuri şi supărări din cauza bejenarilor. Exista o adevărată dilemă a cătanelor și a plăieșilor, atunci când aveau de a face cu băjeniții: dacă erau numeroși, se puteau isca lupte. Dacă erau împușcați, nobilii puteau intervenii și să se plângă să ceară satisfacție pentru că le-a fost omorât iobagul. În conflictul deschis și direct, cătanele sau plăieșii puteau fi în inferioritate și uciși. Dacă nu ar fi procedat serios faţă de fugari, și nu i-ar fi împușcat, sau nu i-ar fi putut aduce înapoi, atunci ei, cei din pază ar fi fost tratați înspăimântător. Era grea dilema - să mulţumeşti ambele părţi - și pe nobili și pe imperiali. Deseori, pe teren s-au produs înțelegeri ad-hoc ale bejeniților cu plăieșii care asigurau paza zonelor alpine, pentru a evita confruntările și vărsările de sânge de ambele părți, pentru ca fugarii să își poată continua drumul.
  Unitățile militare erau formate din cătane aduse din alte provincii învecinate - până către 1762 - astfel încât apărea și o problemă de natură etnică. Unități sârbești au fost folosite pentru a stopa bejenia din nord-estul Ardealului.
   În 1760 au fost  tablele negre așezate în trecătorile spre Moldova  prin care fugarii erau  ameninţaţi cu spânzurătoarea. Conform ordinelor acel fugar trebuia să fie strangulat acolo lângă table în munţi.
  Au fost și cazuri în care bejeniții nemulțumiți, la plecarea de pe moșia nobilului, s-au întors împotriva acestuia și i-au jefuit curțile. S-a întâmplat mai ales cu curțile nobililor maghiari.
  Armata imperială și nobilimea implicată au stârnit un adevărat război civil în zonă, pentru a prinde gupurile masive de bejenari, care se îndreptau spre Moldova. Comandantul garnizoanei imperiale implicată în acțiunile de oprire a bejenarilor,  a pus în evidență tentativa comunității bistrițene de a se îmbogăți pe seama fugarilor și tentativa de a păcăli autoritatea imperială. Zona a fost împânzită de cătane imperiale. Românii s-au opus cătanelor imperiale, încercând să le ia armele și să îi ucidă.  Prinderea fugarilor însemna spânzurarea lor. S-au mai folosit și alte forme de pedepsire a celor prinși: bătaia – de la 20 de bețe în sus, arestul – un număr semnificativ de zile, pedeapsa în bani.  Guberniul de la Sibiu a apelat la conscripție – să îi înregistreze pe bejenarii care, după 1 noiembrie 1762 au fugit în Țara Românească, Ungaria sau Moldova, menționându-se motivul și dacă și-au plătit contribuțiile. În conscripție sau consignație se nota statutul bejenarului (capului de familie sau tânărului), dacă era om liber sau iobag, sau din districtele militare grănicerești, după înființarea lor, dacă aveau datorii neplătite, ce fel de datorii, de unde au plecat.
    Traseele de fugă se transmiteau din om, în om. Spre Moldova, acestea erau următoarele:
  Unul era peste Munții Bârgăului. Un altul binecunoscut era: Padurea Ghinzii, prin satele Cusma și Uifalău, apoi prin pădurile Bârgăuanilor-Cușmanilor-Uifălenilor și Petrișenilor - tot pe muchiile dealurilor. De aici peste Brazdă treceau pe cărări foarte înguste până pe plaiuri. Un alt traseu era peste hotarul Uifălenilor iar la Soșa se trecea în padurea Petrișanilor, de unde se mergea pe muchie peste Piatra Petrișului (Stâna Pietrisului) și se ajungea la Brazda. Alți fugari treceau peste hotarul Dumitriții spre Gura Budacului iar de aici ajungeau la Brazda, pe drumul cel strâmt. Un alt traseu era peste hotarul Dumitriții și peste muntele acestei comune, numit Duca, până la Brazda. Unul din traseele foarte folosite a fost: pe muntele Craia, de unde se pleca peste Gușatu Rebrișorenilor, Pietrosul Mocodenilor, Obârșia Cormăii, Bujdei și Furticeni, apoi peste munții maramureșeni, bejenarii o apucau spre Moldova. Unii fugari bejenari au trecut peste muntele Țapu în satul Borșa în Maramures, iar de acolo în Campulungul Moldovei. O altă trecere era drumul peste Borșa și muntele Țapu, apoi peste Crăciunel și Izvor la Rodna și apoi spre Moldova.
   Calea ce astăzi, asfaltată poartă numele de Transalpina, în perioada interbelică  s-a numit Drumul regelui  dar aceasta cărare dificilă a însemnat dintotdeauna "Drumul Transhumanței" iar pentru secolul al XVIII-lea s-a numit "Drumul Bejeniei" - pentru perioada de impunere forțată a religiei catolice și a cultului greco-catolic în Transilvania când familii întregi erau nevoite să-și părăsească locurile de baștină pentru a-și păstra neștirbită tradiția. Istoria consemnează episodul în care localnici din Jina, ungurenii, în frunte cu preotul satului, au traversat crestele abrupte pe "Poteca Dracului" stabilindu-se în sud și ducând cu ei tradițiile, portul si ocupația. La Vaideeni au venit ardeleni din Alba, Hunedoara şi Braşov, din Mărginime. Galeşul din Mărginime are un frate de cealaltă parte a munţilor: Galeşu de Argeş, zămislit din nevoia şi din cutezanţa românilor de a trăi liberi şi crescut din hărnicie şi rugăciune. Satul Galeşu de Argeș a luat fiinţă după 1750. Din Mărginimea Sibiului, urcând la Șureanu, se trece prin "Luncile Prigoanei", un loc de trista amintire pentru localnici, deoarece aici erau pedepsiți cei ce vroiau sa plece în bejenie.
   Răşinariul a fost una dintre localităţile bogate ale regiunii în care românii și-au apărat libertățile în fața magistratului Sibiului și a reprezentanților imperiali: 31 de munţi erau cuprinşi în proprietatea obştească, iar localnicii au întemeiat prin roire, aşezări şi pe alte meleaguri: Voineasa, Domneşti, Valea Mică, Râul Sadului. Dată fiind bogăţia aşezării, nu au lipsit nici incidentele, mai ales cele cu cetatea Sibiului care încerca să controleze satul. Sunt menționate în documente măsurile pe care magistratul Sibiului dorea să le ia împotriva tuturor rășinărenilor care părăseau - prin roire sau bejenie - satul pentru a se așeza într-un loc liber între Rășinari și Poplaca. O parte dintre rășinăreni s-au hotărât și ei să-și părăsească obștea și să se stabilească pe valea râului Sadu, alături de cele 7 – 10 familii deja stabilite în vale. Astfel, ei și-au luat turmele de oi, vacile, caprele și au părăsit locul de baștină. După ce conflictele au degenerat în bătăi şi încarcerări şi după ce eliberarea răşinărenilor a fost susţinută inclusiv de Inochentie Micu-Klein, Iosif al II-lea a decis, în 1786, ca Răşinarul să fie scos de sub stăpânirea sibienilor şi să devină sat liber crăiesc.
    Săliştea, prin mişcările populare pe care le iniţiază este numită „caput malorum”(capul răutăţilor). Ca urmare, pentru liniştirea populaţiei, împărăteasa Maria Tereza acordă în 1759 un decret de toleranţă prin care se recunoaşte existenţa religiei ortodoxe în Transilvania. Mulți sălișteni - cu sau fără paşapoarte de la  magistratul din Sibiu - au luat calea Moldovei, pentru a se așeza în zona Neamțului, Târgu Neamțului – unde au format Mahalaua Ţuţuieni. Ei, săliștenii erau numiți țuțuieni.
    În secolul al XVIII-lea, sute de mărgineni şi-au lăsat gospodăriile şi rudele şi au plecat să-şi croiască o altă viaţă, dincolo de graniţele imperiului. Li s-a spus ungureni. Vaideeni, Băbeni, Boişoara, Corbi, Galeşu de Argeş, Novaci, Polovragi, Baia de Fier, Ianova, Bazoşu Nou sunt sate unde mărginenii s-au stabilit, fugiţi din imperiu.  La Băbeni au venit  din Jina. În comuna Corbi a venit o comunitate de români ungureni, păstori, veniti din Jina Sibiului și din Săliște. La fel și în comuna Nucșoara, la nord, satul Stănesti și comuna Domnești la sud, toate aflate pe valea Râului Doamnei - au venit oameni cu familiile lor din satele Mărginimii. Bădeni-Ungureni, Berevoiești-Ungureni, Oiești-Ungureni, Uda-Ungureni, (în Argeș) sau Vaideeni-Vâlcea prezintă identitate de genealogie și o identitate de profesie cu cea din Mărginimea Sibiului sau Brașov.
  Paza plaiurilor de munte realizată cu ajutorul plăieșilor la început era insuficientă ca protecție la granițele de sud și est ale Ardealului. Organizația plăieșilor și a pușcașilor este desființată, iar  Curtea de la Viena hotărăște militarizarea regiunilor transilvănene de la granița cu Moldova și Țara Românească, prin înființarea pe aceste teritorii a unor regimente grănicerești formate din rândurile populației locale, românești. Nevoia de securitate a Imperiului Habsburgic a determinat organizarea completă a graniţei militare. Granița Militară Transilvăneană (în germană Siebenbürgische Militärgrenze) a fost un teritoriu militarizat care a făcut parte din fâșia strategică Militärgrenze (Granița Militară), care în secolul al XVIII-lea se întindea din Voivodina până în Năsăud. Militarizarea graniţei estice a fost determinată de interesul Curţii de la Viena şi al administraţiei habsburgice de a crea o unitate teritorială cu caracter militar care să constituie un element de stabilitate în acest teritoriu, având în vedere situaţia social-politică din Transilvania şi în particular a Văii Rodnei la mijlocul secolului al XVIII-lea - protestele şi revoltele locuitorilor faţă de abuzurile magistratului de Bistriţa, fenomenul amplu în zonă al bejeniei. Prin măsurile impuse s-a urmărit consolidarea preemției statului habsburgic. La 10 martie 1761, generalul Nicolaus Adolf Buccow a fost numit comandantul trupelor imperiale din Transilvania, cât și guvernator al țării, având şi misiunea de a studia posibilitatea întemeierii regimentelor grănicereşti în Principat. În misiunea sa, Buccow a fost ajutat de un corp de generali și ofițeri de stat major precum și de către Samuel Brukenthal, viitorul guvernator al Transilvaniei. La 13 octombrie 1761, a înaintat deja un prim proiect cu propunerea înfiinţării a 7 regimente. Se formau trei regimente de infanterie şi unul de cavalerie (husari) ale secuilor şi două regimente de infanterie şi unul de cavalerie (dragoni) ale românilor.  Regimentele de infanterie ale  românilor se aflau unul în districtul năsăudean și unul pe granița sudică a Transilvaniei, începând de la Porțile de Fier și până la Tohan, în preajma Brașovului și având sediul la început la Racovița și apoi la Orlat. „Îndatorirea principala a tuturor granicerilor români atat în timp de război, cât și în timp de pace este să se îngrijească de apărarea granițelor, să fie în garnizoane și la poteci, să mențină siguranța țării, prin urmărirea hoților, împiedicarea importului și exportului clandestin de mărfuri, să oprească emigrările peste munți". Tot în acest statut se prevedea pentru grăniceri ca „în caz de război, să facă serviciu în afară de patrie". „Ei vor trebui numaidecat să se prezinte oriunde li s-ar cere, îndată și de bunăvoie", să lupte oriunde pentru gloria Austriei („pro gloria Austriae"). In afară de păzirea hotarului și de a lupta sub steagul habsburgic, grănicerii români mai aveau în sarcină realizarea de cordoane sanitare (carantină), care sa opreasca intrarea bolnavilor de holera în ținuturile Imperiului, cât și emigrările peste munți ale nemulțumiților supuși ai „drăguțului de împărat".
  Prin patentă împărătească, întreg teritoriul supus militarizării a fost declarat liber (pământ crăiesc), viitorii grăniceri urmând a fi scoși starea de iobăgie și scutiți de toate taxele, excepție făcând "taxa capului"(capitația), "taxa marhelor"(vitelor), de un așa zis impozit comercial și unul pe case, stabilit în funcție de sursele de venit ale grănicerului respectiv. Și în acest caz, grănicerii urmau să plătească totuși 2/3 din valoarea acestora, comparativ cu ceilalți locuitori ai țării. Ca urmare grănicerii prestau serviciul militar obligatoriu începând de la vârsta de 16 ani și până la 64 de ani, cu hainele și "merindele" (hrana) lor, acestea fiind suportate de stat numai pe timp de campanie. Pentru perioadele de pace se prevedea ca doar 1/7 din efectivul activ să fie în serviciu. Grănicerii urmau a fi împroprietăriți proporțional cu numărul membrilor din familie, cu sesii grănicerești în suprafață de cel puțin 15 jugăre (ca. 8,63 hectare), care se puteau moșteni însă numai pe linie bărbătească. Ei erau scutiți de prestații și sarcini publice precum și de încartiruiri, fiii lor putând urma în mod gratuit cursurile școlilor grănicerești de orice fel, inclusiv institutele superioare de învățământ militar pentru a deveni ofițeri. Prin aceste măsuri cu implicații militare se sparge devălmășia care prin tradiție funcționa în zona montană a districtelor românești, se impune ideea de proprietate asupra pământului dincolo de vatra satului și printre românii foarte conservatori, de altfel pentru a-și proteja neamul în raport cu celelalte etnii în Transilvania. În propunerea lui Buccow se stipula ca regimentele să se alcătuiască doar din greco-catolici, pe motiv că ortodocşii erau prea ataşaţi de coreligionarii din Moldova şi Muntenia. Cu mici schimbări, proiectul a fost aprobat la 20 ianuarie 1762 de către Consiliul Aulic de Război, iar la 16 aprilie de către împărăteasa Maria Terezia, generalul fiind numit comisar pentru înfiinţarea graniţei militare transilvane. Organizarea graniţei militare transilvănene a fost niţiată în aprilie 1762 și desăvârșită în martie 1783. De fapt, în cadrul comunității românești se impunea un dublu-standard: cei din zona regimentelor grănicerești, greco-catolici, supuși doar împăratului și cu sarcini militare și ceilalti români ortodocși tolerați, liberi sau iobagi – conservatori, tradiționaliști. Se crea astfel o breșă în rândul românilor.
    În scopul unei mai bune şi mai uşoare administrări a regimentelor grănicerești, s-au înfiinţat fondurile grănicereşti – de provente (Proventen Fond), de monture (Montur Fond) şi fondurile şcolare. Ele cuprindeau anumite venituri provenite din administrarea averilor grănicereşti sau din muncile prestate de populaţie, precum şi din contribuţia benevolă a acestora.  Prin activitatea regimentelor, prin dezvoltarea resurselor care aprovizionau fondurile de funcționare a acestora, autoritatea imperială militară, a impus rigoarea austriacă în zonele de munte, în diverse domenii care altădată erau apanajul comunității românești montane. Izvoarele minerale, mineritul, pădurea, arendarea cârciumăritului au devenit treptat surse de asigurare a fondurilor regimentelor grănicerești, într-o formă sau alta. Fondurile şcolare au fost concepute și utilizate  în sensul promovat de decretele emise de Maria Terezia, care au culminat cu “Ratio Educationes”, continuate şi completate de către fiul şi succesorul împărătesei, Iosif II, prin Edictul din 1781 – “Norma Regia”. Înfiinţarea graniţei militare a jucat un rol decisiv în procesul educativ, atât prin programă cât şi prin înfiinţarea unui important sistem de edificii şcolare. Românii grăniceri nu numai că aveau acces la şcoală, dar erau încurajaţi şi chiar obligaţi să urmeze diferite forme de învăţământ, din necesitatea formării funcţionarilor şi cadrelor militare pentru Imperiu. Principala instituţie de învăţământ era  Institutul Militar. Ideea creării acestuia a aparţinut împăratului Iosif II. Școlarizarea recruţilor se făcea timp de 3 ani. Rezerviştii executau instrucţie şi şedinţe de tragere în zilele de duminică şi sărbători. Serviciul de pază pe graniţă era asigurat de fiecare companie a regimentului, care primea un număr variabil de posturi de pază pe linia de frontieră. Soldaţii grăniceri stăteau în posturile de pază opt zile, conform unei planificări făcute de comandantul de companie. Regimentul avea în subordine și serviciul de poştă, care era organizat în  Poşta civilă prin poştalioane și  poşta militară care era organizată prin curieri călare. Serviciul sanitar era prezent la sediul regimentului. Regimentele avea  un spital militar. În compunerea conducerii regimentului era un medic de regiment, doi medici principali, 4 medici chirurgi, 8 medici secundari. La sediul fiecărei companii exista un medic şi o moaşă.
    În fiecare comuna grănicerească funcţiona o școală national-grănicerească cu doua clase şi cu limba de predare româna. La sediile de companii a funcţionat câte o scoală cu trei clase şi cu limba de predare germana (cu timpul, numărul acestor scoli a fost redus). La sediul regimentului:  şcoala capitala, cu patru clase şi limba de predare germana; şcoala de ofiţeri şi subofiţeri cunoscută sub numele de şcoala matematică, apoi regimentală, o şcoala de fete;  o grădiniţă.  
   Justiția militară a regimentului era reprezentata de „maior", care la „Comisiunea centrală" ținea judecata în fiecare lună, în cadrul regimentului. Dezertorilor li se luau casa și moșia, care apoi se dădeau unei familii cu mai mulți baieți. In caz de trădare, crimă, sau dezertare se aplica pedeapsa capitala prin spânzurătoare. Alte pedepse erau: închisoarea („în fiară" sau „fără fiară"); bătaia celui „întins pe laviță" și „trecerea prin nuiele", aceasta fiind considerată „soră cu moartea". Pedepsele erau aplicate conform instrucțiunilor în vigoare, ele fiind consemnate în registre speciale. Comandantul care aplica pedeapsa era obligat să constituie o „comisie penală", compusă dintr-un sergent, un caporal, un grefier și un ostaș grănicer.
    În comunele  grănicerești cei înrolaţi erau obligaţi să renunţe la ortodoxie și să adopte cultul greco-catolic (al uniților cu Roma). Cine refuza înro­larea era aspru pedepsit: la început cu lovituri de bici, apoi - cu expulzarea (era expulzată întreaga familie din raza regimentului grăniceresc) şi în final cu moartea.

    În zona Năsăudului s-a creat al doilea Regiment Valah de Infanterie Grănicerească cu nr.17, prin militarizarea a 23 de comune cu o populaţie de 4.300 de familii, un regiment de infanterie cu 12 companii şi unul de cavalerie (dragoni) cu 8 escadroane ( a ajuns să cuprindă 3000 soldaţi, organizaţi în trei batalioane şi 12 companii cu sediul bine stabilit). S-a format Districtul Grăniceresc Năsăudean Între 1762 și 1783 s-au militarizat treptat Valea Rodnei, Valea Șieului, Valea Bârgăului și a Someșului și a ajuns să cuprindă 44 de localităţi. După anul 1815 s-a trecut la o nouă organizare a companiilor regimentului, care s-a menţinut până la desfiinţarea regimentului. La 21 aprilie 1762 au fost numiţi de către Consiliul Aulic de Război comandanţii și ofiţerii pentru regimentul de infanterie şi cel de dragoni de la Năsăud. In 1764 s-a procedat la fixarea limitelor dintre Valea Rodnei şi teritoriile limitrofe, numindu-se în acest scop o comisie pentru efectuarea demarcaţiei. La 15 ianuarie 1765, generalul Sişkovich şi Michael van Brukenthal propun Consiliului Aulic de Război să se înglobeze în teritoriul regimentului de graniţă terenurile aflate în vecinătatea malului stâng al Someşului Mare, preluate de la unele comune săseşti (Se promovează preemțiunea statului). Tot acum s-a executat prima hartă a districtului de către căpitanul Hohenhansen. Normele de bază pentru conducerea Districtului de graniţă au fost fixate prin Patenta imperială din 16 martie 1764 şi dezvoltate în Regulamentul organizatoric, adoptat în anul1766. Ultima etapă a extinderii teritoriului regimentului de graniţă năsăudean a avut loc în anul 1783, când s-a efectuat militarizarea Văii Bârgăului. Familia Bethlen, în posesia căreia se aflau satele înainte de militarizare, a primit ca despăgubire bănescă și schimb de teritorii. Li s-a cedat domeniul fiscal Păuliş din Banat! Instituţia care se născuse nu avea doar atribuţii militare, ei revenindu-i un rol mai complex care includea organizarea şi conducerea întregii vieţi economice şi sociale din zona regimenttului. Crearea sa a avut menirea, din perspectiva puterii imperiale austriece, să stingă tensiunile din zonă, să elimine bejenia din acest spațiu, să integreze comunitatea românească la structurile statului habsburgic într-un mod autoritar, riguros, simbiotic, să ofere imperiului forțe militare pentru protecție și pentru război, să aducă sub controlul autorității imperiale resursele munților. Acest corp militar a funcţionat până în 22 ianuarie 1851, când a fost desființat de împăratul Franz Iosif. În nenumărate rânduri, Districtul Năsăudean a fost vizitat de către persoane importante: împărați și membri ai guberniului provincial, episcopi, generali și alți demnitari civili și militari. Dintre toate, de neuitat au rămas vizitele Împăratului Iosif al II-lea de Habsburg care a inspectat teritoriul regimentului grăniceresc de trei ori în anii 1773, 1784 și 1786.

   În Mărginimea Sibiului s-a creat un regiment grăniceresc care avea în pază toată granița sudică, spre Țara Românească. Primul Regiment Valah de Infanterie grănicerească a avut sediul inițial sediul la Racovița și apoi la Orlat. Potrivit proiectului de înființare a regimentelor grănicerești, pentru formarea cordonului militar s-au ales localități situate cât mai aproape de granița țării. Printr-o recipisă trimisă de către guvernatorul Samuel von Brukenthal împărătesei Maria Terezia în data de 24 octombrie 1768, acesta explică problemele ridicate de înființarea miliției grănicerești: greutăți cu dislocarea recruților, opoziția puternică a oamenilor liberi care trebuiau antrenați în crearea regimentului, opoziția bărbaților de a pleca fără familie, fără strictul necesar din gospodărie, fuga familiilor în pădure de teama înrolării tinerilor și bărbaților, de teama deznaținalizării, declinul economic datorită dislocării bărbaților din gospodării, lipsa de înțelegere în rândul nobililor și a magistratului Sibiului, a Universității Săsești. Asupra celor care nu au vrut să se înroleze s-au exercitat presiuni brutale. Locuitorii din zona arondată regimentului grăniceresc care nu au dorit să devină grăniceri au fost expulzați și în loc, au fost aduși și stabilizați români din diverse sate mai apropiate sau mai depărtate, al căror nume de familie s-a impus după locul de proveniență. Foarte repede au apărut conflicte între autoritățile militare și grăniceri, soldate în primul rând cu numeroase dezertări, familii fugite peste munți. Autoritățile împeriale au avut agrijă să completeze necesarul de grăniceri.

   Pentru că nu au vrut să se supună cerințelor imperiale de a se înrola în regiment și de a renunța le credința ortodoxă pentru cea greco-catolică, mulți din satele din Mărginime au fost expulzați sau au luat singuri calea bejeniei spre sud. Din Jina, în 1765 sunt expulzaţi 338 locuitori. În 1772, cincizeci de familii din Jina au fugit în Muntenia. Între 1771 şi 1775, au fugit din compania a V-a din Jina nu mai puţin de 125 grăniceri. Casele răzlețite din Jina veche au fost demolate și creată o nouă vatră a satului, compactă, pentru a fi mai ușor de supravegheat. Măsurile au fost brutale, fizice, psihice, materiale, bănești. Morţi au fost şi o confirmă şi numele unui loc, botezat "La Duşi". Aici erau aduşi şi spân­zuraţi cei care vroiau să fugă.


Dispunerea regimentelor grănicerești românești în Transilvania

Sursa:

Dispunerea regimentelor grănicerești românești în Transilvania

Granița militară bănățeană (frontiera, Confinăria, sârbă Banatska vojna granica) a fost o structură administrativă și militară a Imperiului Habsburgic, la frontiera sudică și sud–estică a Banatului, creată treptat, între anii 1768-1774, cu scop de apărare în fața amenințării otomane. În Banat au făcut parte din acest teritoriu satele care au format regimentul iliric și valah sau regimentul Bănățeano-valah. e la înființare, regimentul a avut mai multe denumiri: Regimentul de graniță nr. 72 (1769), Regimentul de infanterie de graniță româno - ilir (1775), Regimentul de graniță valaho - ilir nr. 13 (1798), Regimentul de graniță valaho - bănățean nr. 13 (1838) și, în final, Regimentul de graniță româno - bănățean nr. 13 (1849). În domeniul organizării acesta a cunoscut mai multe stadii, pentru ca, în final, să cuprindă: Valea Bistrei, de la comuna Marga până la Caransebeș, culoarul Timiș - Cerna (cu văile adiacente), de la Orșova până la comuna Șvinița, Craina Bănățeană și Valea Almăjului, de la comuna Prigor până la comuna Lăpușnicul Mare. Necesitățile militare au determinat autoritățile austriece ca, în anul 1780, să înceapă lucrările de măsurare a pământului și pentru întocmirea cadastrului. După terminarea lucrărilor, în anul 1807, s-a instituit Cartea Funciară. Din punct de vedere militar, regimentul, pe timp de pace, a fost organizat pe 12 companii care aveau un număr variabil de comune grănicerești (în total 96). Acest regiment avea menirea deosebită în secolul al XVIII-lea de a proteja imperiul de pericolul otoman.
    Bejenia a continuat la intensiate mai mică și după crearea Regimentelor grănicerești.  Acum, motivul s-a impus a fi relația incomodă cu regimentele grănicerești, pentru că ofiţerii îi chinuesc zi şi noapte cu lucrul şi nu le dau nicio muşcătură de pâine, încât sunt cu totul istoviţi. Până când va mai fi în district vreun Neamţ (Teutscher), ei nu doreau să se mai întoarcă  acasă.  
   Au fost fugari care s-au dus spre Bucovina iar acolo au avut de a face cu situația tulbure din acele locuri și timpuri, unii din ei fiind trimiși înapoi și predați autorităților austriece de către ruteni.
   La 1776, magistratul Bistriței a expus public un tablou al tuturor ordinelor primite dela guvern, privitor la bejenari și a înștiințat și organele subordonate. În esență, a publicat următoarele: Bejenarii prinşi au să fie investigaţi, apoi atât ei cât şi seducătorii lor să fie spânzuraţi; dacă apar motive atenuante, să fie bătuţi cu beţe şi pedepsiţi cu 5—10 ani muncă silnică. Iobagii fugari prinşi fără paşapoarte să fie extrădaţi stăpânilor. Contribuţiile restante să se ia din averea rămasă după familia fugarilor. Vecinii bejenarilor cari observă intenţia
acestora şi nu o trădează, să fie bătuţi şi amendaţi cu câte 12 fiorini. Sentinţele trebuiau să se trimită guberniului de la Sibiu spre revizuire şi aprobare. Cei ce prind ori trădează pe bejenari urmau a fi remuneraţi cu galbini; primarii şi slujbaşii satelor din care se emigra pe ascuns, urmau să plătească timp de cinci ani darea de cap a fiecărui fugar, pentru că nu l-au păzit bine. Vitele şi obiectele aflate la bejenari urmau să treacă în proprietatea fiscului.
  Toată această încrâncenare a magistrului Bistriței și a autorităților imperiale nu a oprit bejenia definitiv. Continuau să treacă spre Moldova și Bucovina, spre Muntenia și Oltenia,  dar mult mai rar, pentru că încet-încet românii au început să se obișnuiască cu viata militară, cu schimbările survenite, nu mai aveau motiv să emigreze în număr mare ca mai înainte. Celor din districtul Bistriței, care continuau să plece spre Moldova,  Guberniul nu le-a mai pus mari piedici la sfârșitul secolului al XVIII-lea.
  Năvala bejenarilor ardeleni a continuat și după 1778. Astfel, după ocuparea Bucovinei de către austrieci în anul 1775, peste 786 familii cu 3.209 de suflete, cu care și vite, au plecat în Moldova.  Aceștia au fost urmăriți multă vreme pentru a fi readuși și numai cu mari greutăți au putut rămâne unde se aflau. In arhivele din Viena s-au păstrat două consignații/conscrieri relative la bejenarii ardeleni, care în 1778 se găseau în anumite sate din  Bucovina. Consignațiile sunt alcătuite de ofițeri, care, mergând din sat în sat, au stat de vorba cu bejenarii și i-au trecut în tabelele lor, care cuprindeau:
Numele satului sau moșiei unde s-au așezat;
Numele proprietarilor acestor moșii sau al satelor;
Numele capului de familie - tata sau mama;
Numărul membrilor de familie - barbati, femei;
Când au venit din Ardeal;
Numele satului de unde au plecat;
Ocupația bejenarilor;
Întinderea pământului arabil sau fânețelor primite;
Temeiul folosirii pământului - devălmășie, proprietate, cumpărare, arbitrar;
Dacă bejenarul e folositor consătenilor sau îndeplinește vreo o sarcina pentru comunitate;
Situația bejenarului în Ardeal - grănicer, liber supus sau iobag.
Consignațiunea localităților în care se găsesc colonizați transmigranți, care cuprind un număr foarte mare  - pentru acele vremuri - de familii stabilite în Moldova în secolul al XVIII-lea (1.317 familii cu 5.305 de suflete).
  Spre Moldova au continuat să fugă ardeleni – după răscoala țăranilor conduși de Horia, Cloșca și Crișan (1784) – când întreaga Transilvanie era în zbucium. Unii răsculați au plătit cu viața, alții n-au vrut să sufere persecuțiile grofilor și ale nemeșilor, luând astfel calea bejeniei peste munți și ajungând și pe teritoriul moșiei Mănăstirii Neamțului din Depresiunea Pipirigului. În acele vremuri, între anii 1764 – 1790, datorită prigoanei pornite împotriva ortodocsilor din Ardeal privind încercarea de catolicizare și de impunere a cultului greco-catolic românilor, mare parte din locuitorii din Țara Bârsei, Brețcu, Săliștea Sibiului, Sadova Câmpulungului, Vrancea precum și de pe Valea Bârgăului au lasat totul – case, averi – și au plecat cu familiile și turmele lor spre Moldova, atrași fiind de intinsele plaiuri, de apele bune și de vetrele de sat străjuite de codri de nepătruns. Mergând pe Valea Bistriței au trecut prin Pasul Petru Vodă și s-au oprit la Pipirig. Aceasta emigrare masivă este amintită de Ion Creangă, atunci când afirma că bunicul său, David Creangă, împreunț cu alti mocani ardeleni „s-au tras cu bucatele încoace” din cauza persecuțiilor religioase.  Aici au găsit loc potrivit pentru a ierna împreună cu familiile și turmele lor. Monahii i-au primit, cu acordul conducerii Mănăstirii Neamțului, și s-au așezat la Pipirig.
   Istoria confirmă că în secolele XVII- XVIII, românii din Țara Bârsei și din zona Sibiului, nemaiputând suporta persecuțiile autorităților austriece, au luat drumul bejeniei, trecând la sud de Carpați în Țara Românească, prin pasul Predeluș, stabilindu-se pe Valea Doftanei în satele Tesila si Trăisteni.
   Bejenia s-a manifestat și în secolul al XIX-lea, mai ales în perioada austro-ungară, când maghiarizarea forțată i-a obligat pe românii ardeleni să treacă munții și să nu se mai întoarcă. Cojenii şi alexenii şi-au părăsit vetrele lor din Copacel-Făgăraş îndreptându-şi turmele spre ţinuturile joase din sud, sau alungaţi de prigoana austro-ungară, şi-au încărcat în care uriaşele lor cruci din piatră, căci ele erau chiar Dumnezeu.

                                                                              
Crucile unor ardeleni la Săpunari, județul Călărași.
Crucile unor ardeleni la Săpunari, județul Călărași.Crucile unor ardeleni la Săpunari, județul Călărași.
Cruci monumentale din piatră pe care, cine ştie când, ardelenii, întemeietorii aşezării, le-au adus din Făgăraş, pe Valea Porfirei, cu carele lor trase de boi, căci, cu siguranţă, ei trăiau din străvechime cu ştiinţa faptului că „cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu“ .

      În contextul stăpânirii otomane, în secolul al XVIII-lea s-a dezvoltat și o bejenie a aromânilor spre țările române și Împeriul Austriac. Români de la Pind, sute de aromâni, îşi părăsiseră locurile natale, din cauza opresiunii otomane, stabilindu-se în Miskolc, în nord-estul Ungariei.  Au plecat din înfloritoarea aşezare Grabova, de lîngă vestitul oras Moscopole, din cauza masacrelor la care Macedonia fusese supusă lui Ali Pasa din Ianina. Orașul Moscopole a fost distrus în întregime în 1788 de către Ali Pașa. Din Moscopole şi din zona adiacentă au emigrat marile familii aromâne care au contribuit decisiv la cristalizarea activităţilor comerciale şi bancare din Belgrad, Viena, Buda şi Pesta şi, în ultimă instanţă la renaşterea sentimentului naţional românesc din Austria , mai târziu Austro-Ungaria şi Transilvania. Au devenit aproape pretutindeni un factor catalizator al constituirii unei burghezii comerciale şi financiare. Aromânii stabiliţi pe aceste meleaguri nu s-au mărginit însă numai la preocupările negustoreşti, ci au contribuit în unire cu negustorii greci, la menţinerea şi întărirea Bisericii Ortodoxe. Multe biserici sînt clădite din iniţiativa lor.
  Prin fenomenul de bejenie, în secolul al XVIII-lea, Transilvania a fost un rezervor etnic românesc. Bejenia a stimulat apariția și dezvoltarea conștiinței nationale. Transilvania a iradiat, s-a inclus, s-a implicat profund în ansamblul românității din Bucovina, Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat, Câmpia Panoniei și chiar dincolo de Nistru și la sud de Dunăre.
   Toponimele și hidronimele marchează existența fenomenului de bejenie:  Bejenie (pârâu) – curge prin vestul satului Siteşti (Novaci), este afluent al Gilortului. Numele îi vine de la sătenii care se refugiau în vremuri grele (de băjenie) în pădurea deasă pe care o străbătea.
   Bejna sau Bejnuța, Bejnița – în Banat,  izvorăşte din Cucuiu Ostâvârlui şi se varsă în Valea Mare.Sl. bĕžati „a fugi”, pe care îl regăsim în băjenie (bejenie) „fugă în masă, spre munţi, în codri...” a putut fi folosit în denumirea unui curs de apă, plecând de la caracterul acestuia: „repede”, „impetuos”. Numele acesta s-ar putea să nu se refere la caracterul cursului, ci să evoce şi el vremurile când văile Bejnei erau locuri de refugiu.
  Fera – hidronim în Banatul de munte - Nu este exclus să exprime o stare de lucruri specifică vremurilor de bejenie. A (se) feri a avut înţelesul fundamental „a ţine o sărbătoare [...], a păzi, [...], a serba”. De-a lungul evoluţiei sale semantice, sensurile s-au diversificat până a ajuns să semnifice „a se păzi”, apoi „a evita, a ocoli” şi „a se adăposti”.
   Măidan – Caraş- intră în tipologia satelor din anumite zone unde adăposturile oamenilor „se feresc să nu fie în mejdia drumului” şi că această „fereală de drum” este „un obicei vechi de pe vremea răutăţilor, adică a răzmeriţelor, când căsenii căutau să se ascundă sau să fugă în vreme ce duşmanul încerca să pătrundă în ogradă
  Zbăgul (Borlova), Poiana Zbăgului (Ilova) – marchează topografic și atemporal, evenimentele petrecute în această parte Banatului, cu obişnuitele fugi în munţi, în zbăgurile văilor, în desişul pădurilor, unde oamenii puteau sta o vreme feriţi de primejdie. Principiul câmpurilor semantice este un argument în plus pentru a susţine o atare aserţiune, pentru că în acelaşi areal geografic se află Bejna, Fera şi Zbăgul.
La Bordeie – teren la cca 4 km est de satul Teleşti unde, după spusele bătrânilor, existau bordeie în mijlocul pădurii.
  Numele unor sate sunt legate de bejenie: Vaideeni, Băbeni, Boişoara, Galeşu de Argeş, Badeni-Ungureni, Berevoiesti-Ungureni, Oiesti-Ungureni, Uda-Ungureni.
   Numele de familie și el uneori poartă cu sine amintiri din vremea acestei bejenii: Bejenaru, Bejenariu, Băjenaru, Băjenariu, Ungureni, Ungureanu, Țuțuieni, Ardeleanu, Ardelean, etc.
   
Bibliografie:
1. Bereni Maria, Originea şi familia lui Andrei Şaguna (1808-1873)
2. Câmpanu Liviu, Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și a Branului în secolele al XVI-lea și al XVIII-lea,
3. Dumitran Daniel, Un timp al reformelor: Biserica greco-catolică din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob, Editura Argonaut, 2007, ISBN 978-973-109-096-1;
4. Ioniță Vasile C.  , Glose la dicțioanarul Toponimic al Banatului, Reșița.
5. Gollner C., „Regimentele grănicereşti din Transilvania: 1764-1851”, 1973;
6. Manolache Dumitru, Mărturia de credință a unor ardeleni porniți în bejenie, în Lumina de Duminică, săptămânal de spiritualitate și atitudine crelștină,  14 decembrie 2014,
7. Nicoalescu Eremia SUBCARPATII DINTRE MOTRU SI BISTRITA VÂLCII, STUDIUL ASEZARILOR UMANE, Lucrarea de diploma
8.  I. Pop, „Istoria Regimentului II românesc de graniţă de la Năsăud: 1762-1851”, 1999; 
9. Onofreiu Adrian, Bolovan Ioan,  Contribuţii documentare privind istoria Regimentului grăniceresc năsăudean”, Editura enciclopedica, 2006.- ISBN 973-45-0536-X;
10. Parean Ioan, Lt.col.drd. Contributii la istoria Regimentului 1 roman de granita, în http://www.armyacademy.ro/reviste/3_2000/art28.html
11. Șotropa Virgil, Bejenii în secolul XVIII, în Arhiva someșană, Revistă istorică, culturală, nr 16, p. 55-88,
12.  Tutula, „Organizarea militară a Transilvaniei în perioada 1764-1851”, 2003;
13. Văcaru Silviu, Oieri sălișteni stabiliți în Moldova la începutul secolului al XIX-lea, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi
14. Cornelia Vlaşin, Crearea fondurilor grănicerești năsăudene, 18 p., în  http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/2014/RA%201%202011/09%20vlasin,%20cornelia.pdf
15. http://amfostacolo.ro/romania-pareri,15/transalpina,101,1252/transalpina-cel-mai-inalt-drum-din-romania,7149/impresii-sejur-si-fotografii-vacanta__24066.htm
16.  http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=18&article=9821

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu